Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia

Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakow¬skim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (CRCD) zostało powołane w 2011 r. Zbiegło się to z rozpoczęciem przez Szpital projektu pn. Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. „sierocych” chorób kardiologicznych. Projekt jest realizowany przez zespół Kliniki Chorób Serca i Naczyń we współpracy z Biurem Wspierania Badań i Rozwoju w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W ramach CRCD powołane zostały zespoły specjalizujące się w zakresie poszczególnych grup chorób rzadkich układu krążenia wyodrębnionych na podstawie własnej klasyfikacji. Trudne przypadki chorych konsultowanych w CRCD są przedstawiane i omawiane podczas kwartalnych wideokonsultacji z udzia¬łem ekspertów z Polski i z zagranicy. CRCD współpracuje z 25 kardiologami i kardiochirurgami z 18 ośrodków europejskich oraz specjalistami z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, pediatrii, chirurgii ogólnej, anestezjologii, pulmonologii, torakochirurgii, neurologii, ginekologii, nefrologii, ortopedii, hematologii, endokrynologii, psychologii, psychiatrii i nauk podstawowych z ośrodków polskich.

Wymieniony wyżej projekt umożliwił lekarzom zatrudnionym w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II podnoszenie kwalifikacji podczas staży w renomowanych ośrodkach europejskich. Możliwe było też rozpowszechnianie wiedzy o chorobach rzadkich układu krążenia poprzez:

  • zorganizowanie sesji podczas zjazdów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Międzynarodowej Konferencji Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w 2012 roku,
  • podręcznik pt. “Rare Cardiovascular Diseases. From classification to clinical examples.”
  • stronę internetową - www.crcd.eu
  • Journal of Rare Cardio¬vascular Diseases -www.jrcd.eu